รายงาน KPI

...
...

แนวทางสู่การพัฒนาของเจดีฟู้ด

ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ประการ คือ การมุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า การพัฒนาความ สัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับ พันธมิตร และการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยเหล่านี้ได้รับการ สนับสนุนจากปัจจัยเสริมอีก 2 ประการ คือ การกำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กรและการส่งเสริมการทำให้เกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

- ในองค์กรและการส่งเสริมการทำให้เกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

- ในองค์กรและการส่งเสริมการทำให้เกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า

- ในองค์กรและการส่งเสริมการทำให้เกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

- ในองค์กรและการส่งเสริมการทำให้เกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

พัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับพันธมิตร

- ในองค์กรและการส่งเสริมการทำให้เกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

- ในองค์กรและการส่งเสริมการทำให้เกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

จิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม

- ในองค์กรและการส่งเสริมการทำให้เกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

- ในองค์กรและการส่งเสริมการทำให้เกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรอบ

- ในองค์กรและการส่งเสริมการทำให้เกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

- ในองค์กรและการส่งเสริมการทำให้เกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม