นโยบายคุณภาพ ISO XXXX

1. มุ่งเน้นการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อลดความผิดพลาดและความสูญเสียในทุกกระบวนการ


2. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้าด้านคุณภาพและ การส่งมอบ ตลอดจนปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า


3. ดำเนินงานกับคู่ค้าด้วยความยุติธรรม และซื่อสัตย์ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า


4. ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษา


5.มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องตามพันธะสัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


...