การวิจัยและพัฒนาสูตรโดยเจดี ฟู้ด

เจดีฟู้ดคือพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญที่อยู่เบื้องหลังรสชาติอันหลากหลายในวงการธุรกิจอาหาร ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มขนมขบเคี้ยว (Snack) บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (Instant Noodle) หรือธุรกิจเชนร้านอาหาร (Food Service Restaurant) เป็นต้น

เจดีฟู้ดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) นับแต่ขั้นตอนการค้นหาความต้องการ เป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหา ไปจนถึงการผลิตแบบเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ซึ่งรวมขั้นตอนการขอ อย. ไว้ในกระบวนการการให้บริการ ผู้ประกอบการจึงสามารถนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ได้ทันที ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวก ขจัดความกังวลเรื่องขั้นตอนการขออนุญาต และเพิ่มความคล่องตัวในการทำธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการมากขึ้น

ทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเจดีฟู้ดทุ่มเททุกความสามารถเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า ผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารทุกรูปแบบ โดยมีขั้นตอนการให้บริการดังนี้

1. ร่วมกันกับลูกค้า เพื่อค้นหาความต้องการ

2. วางแผนการดำเนินการ

3. ทำการวิจัยและพัฒนา

4. ได้สูตรลับที่ลงตัว


การวิจัยและพัฒนาสูตร

...
1. ร่วมกันกับลูกค้า เพื่อค้นหาความต้องการ

ผู้แทนฝ่ายขาย (Technical Sales) เข้ารับโจทย์จากผู้ประกอบการ พร้อมซักถามความต้องการและข้อมูลสําคัญเพื่อใช้สําหรับประกอบการพัฒนาสินค้าร่วมกัน

...
2. วางแผนการดำเนินการ

ผู้แทนฝ่ายขาย (Technical Sales) พร้อมทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันวางแผนแนวทางการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และวางแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ในการผลิตและการวิจัย

...
3. ทำการวิจัยและพัฒนา

ทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดลองพัฒนาสูตรตามความต้องการของผู้ประกอบการจนได้ต้นแบบ เพื่อส่งมอบให้ผู้ประกอบการทดลองและตรวจสอบ ทั้งยังสามารถแจ้งปรับตัวต้นแบบเพิ่มเติมได้จนกว่าจะได้สูตรที่เหมาะสมตามความต้องการ

...
4. ได้สูตรลับที่ลงตัว

เมื่อพัฒนาจนได้สูตรตามที่ต้องการแล้ว จึงมีการเสนอราคา และข้อมูลประกอบต่าง ๆ ก่อนการซื้อขาย จากนั้นจึงผลิตสินค้าดังกล่าว โดยที่สูตรลับนี้จะไม่มีการเผยแพร่ออกไปนอกบริษัทโดยเด็ดขาด

ระบบการจัดการ : ความปลอดภัยอาหารและสุขลักษณะ

เจดีฟู้ดใช้ระบบการจัดการแบบสากลที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก จนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล และเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ทั้งยังมีระบบการจัดการภายในที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานอิสระ เพื่อยืนยันว่าการดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานภายในที่กำหนด ซึ่งตรงตามมาตรฐานสากล ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย รวมถึงดูแลและตรวจสอบระบบการจัดการตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จส่งมอบแก่ผู้ประกอบการ

นอกจากนั้นยังมีซัพพลายเออร์ช่วยปรับปรุงผลิตภัณฑ์ โดยระบบนี้สามารถตอบโจทย์ความต้องการเรื่องความถูกต้องและความปลอดภัยอาหารที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมและสังคม

เจดีฟู้ดให้ความสำคัญต่อความต้องการของผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยเสมอ ดังนั้น เราจึงทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์เพื่อผลิตสินค้าที่ดี ให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย ได้มาตรฐานและน่าเชื่อถือตลอดทุกขั้นตอน เรามีทีมงานออกตรวจสอบ ณ สถานที่จริง ทำหน้าที่วิเคราะห์วิธีการและมาตรฐานการผลิต และมีรายงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการตรวจสอบพิเศษตามคำขอหรือการตรวจสอบในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขของสัญญา การบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือในการตรวจสอบเหล่านี้มีส่วนเป็นอย่างยิ่งในการช่วยให้ซัพพลายเออร์สามารถดำเนินงานได้ตามมาตรฐานและแนวทางด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

การรับรองจากสถาบันต่างๆ ในด้านอาหารและความปลอดภัยของเจดีฟู้ด

  • ได้รับการรับรองมาตรฐาน BRC ISSUE 8 (Grade A) ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารระดับสากล จาก BSI Group ANZ Pyt Ltd.

  • ได้รับการรับรอง Good Manufacturing Practice (GMP) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และ BSI Group ANZ Pyt Ltd.

  • ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis and Critical Control Point, HACCP) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และ BSI Group ANZ Pyt Ltd.

  • ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล จากสําานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

  • ได้รับการรับรอง The BRCGS 'FSMA Preventive Controls and FSVP Preparedness' จาก BSI Group ANZ Pyt Ltd.

เอกสารรับรองด้านคุณภาพ